Анкета абітурієнта 2024

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ ДО АПОСТОЛІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Правила розроблені на основі наказу
 Міністерства Освіти і Науки України №449 від 14.05.2013 року
 “Про затвердження типових правил прийому
 до професійно – технічних навчальних закладів України”


1. Загальна частина

 1.1. Правила прийому до  Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів (далі - Правила прийому) розроблено згідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 449 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" і є обов'язковими для Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів.

1.2. До  Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів приймаються громадяни  України,  іноземці  та  особи  без громадянства,   що перебувають в Україні на законних підставах.

 Відповідно   до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 8 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання  освітніх  послуг" прийом  на навчання іноземних громадян здійснюється  до  професійно-технічного  навчального закладу, який має  ліцензію  на  підготовку  (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну  на  навчання.       

  1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної  освіти  відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії,  віросповідання,  стану здоров'я,  місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються  за  віковими, медичними  показниками,  а  також  показниками  професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 1.4. Прийом до Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст.

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з місцевого бюджету.

 

 1.6.   Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


2. Приймальна комісія            
  

2.1. Прийом  до  Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів здійснює приймальна комісія.               

2.2. Очолює приймальну комісію директор Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів,  який своїм наказом  визначає та  затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.


До складу приймальної комісії входять:

КАЧЕНЮК

Анатолій Георгійович

-

директор АЦППРК, голова комісії

 

 

 

Мартиненко Альона Василівна

-

заступник директора АЦППРК з навчально-виховної роботи

 

 

 

ЯРОШИК Віра

Михайлівна

-

відповідальний секретар комісії

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

Булах Денис Юрійович

-

В.о. заступника директора АЦППРК з навчально-виробничої частини, заступник голови комісії

 

 

 

Солоха Тетяна Миколаївна

-

методист

 

 

 

Гончарюк Олексій Михайлович

-

голова методичної комісії з професії тракторист сільськогосподарського виробництва

 

 

 

БОЙКО

Людмила Миколаївна

-

голова методичної комісії з професії кухар-кондитер

 

 

 

ДАШКО

Галина Іванівна

-

голова методичної комісії класних керівників

 

 

 

ОТИРКО

Олександр Петрович

-

голова методичної комісії з загальноосвітніх предметів

 

 

 

Рєзнік Анастасія Ігорівна

-

голова методичної комісії з професії оператор комп'ютерного набору, конторський службовець

 

 

 

СМИРНОВА

Лариса Олександрівна

-

медичний працівник

 

 

 

 

КАСУМОВА

Наталя Нураддинівна

-

голова батьківського комітету АЦППРК

 

 

 

Ігнатко Богдан

-

президент учнівського самоврядування АЦППРК

 

 

 

ЛЯСКОВСЬКИЙ
Леонід Якович

-

директор Апостолівського районного центру зайнятості населення (за згодою)

 

 

 

СОКОЛИК

Наталя Іванівна

-

директор Ерастівського коледжу           ім. Є.К. Бродського Дніпропетровського державного аграрного університету  (за згодою)

 

 

 

ГАЛЯ

Володимир Іванович

-

керуючий ТОВ "Агроцентр" (за згодою)

 

 

 

МАНАЄНКОВ

Володимир Семенович

-

голова ПСП "Лан" (за згодою)

 

 

 

 2.3. Правила прийому до Апостолівського центру на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі   цих  Типових правил,   затверджуються  керівником навчального закладу за погодженням із департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністраці, не пізніше 01 грудня поточного року.

 2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Апостолівського центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила  прийому  до  Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів доводяться  до  відома  вступників  через місцеві засоби масової інформації, інформаційні стенди та веб-сайт професійно-технічного навчального закладу і мають обумовлювати:        

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними
згідно з отриманою ліцензією;
             

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією
(спеціальністю) та спеціалізацією;
              

- плановані  обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні  рівні  випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;             

- форми та ступеневість навчання;             

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;              

- перелік  вступних  випробувань  за  професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди,  контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;              

- загальний порядок зарахування на відповідну форму  навчання
та порядок зарахування вступників,  які мають однаковий конкурсний
бал;

- порядок  розгляду  оскаржень результатів вступних випробувань.
- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

 - порядок проходження медичного огляду вступників до навчального закладу, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

  2.6. Строки проведення  прийому  на  навчання  встановлюються
Типовими правилами прийому до професійно-технічного навчального закладу.

 

ДПТНЗ "АЦППРК" готує спеціалістів за такими професіями
(згідно ліцензії) 

Випускники шкіл , які отримали базову загальну середню освіту можуть вступити на навчання за такими професіями:

 - тракторист – машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту с/г машин і устаткування, водій автотранспортних засобів.

 - Робітник фермерського господарства.

 - Кухар  кондитер.

 - Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець( бухгалтерія ).

 Випускники шкіл , які отримали повну загальну середню освіту можуть вступити на навчання за такими професіями:

 - тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів.

 - Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець ( бухгалтерія ).

 - Молодша медична сестра з догляду за хворими.

 - Продавець (з лотка, на ринку).

 - Продавець продовольчих товарів.

 - Продавець не продовольчих товарів.

 - Кухар - кондитер

 - Перукар (перукар – модельєр).

 - Слюсар по ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорій ”В”,”С”.

 Термін навчання в навчальному закладі за професіями:

 - тракторист–машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту

с/г машин та устаткування, водій автомобіля - 3 роки

 - тракторист – машиніст с/г виробництва, водій автотранспортних засобів - 10 місяців.

 - Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець ( бухгалтерія )-  3 роки.

 - Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець ( бухгалтерія )- 1,5 роки.

 - Кухар – кондитер – 1,5 роки.

-  Кухар – кондитер – 3 роки.

 - тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва  – 6 міс.

 - Робітник фермерського господарства – 3,5 роки.

 - Продавець (з лотка на ринку)– 2,5 місяців.

 - Кухар – 6 місяців.

 - Кондитер – 6 місяців.

 - Слюсар по ремонту автомобілів – 5 місяців.

 - Слюсар по ремонту автомобілів водій автотранспортних засобів категорії ”В”,”С”– 10 місяців. 

Форма навчання в Апостолівському ЦППРК - денна; по рівню досягнутої кваліфікації учні можуть бути випущені з навчального закладу достроково.

 На навчання за державним замовленням в АЦППРК приймаються абітурієнти, яким на момент випуску з навчального закладу, виповниться не більше 28 років;
 в групах курсової підготовки вік абітурієнтів не обмежений.

Вступники до АЦППРК за спеціальностями складають вступні випробування:

 - тракторист – машиніст с/г виробництва , слюсар-ремонтник с/г машин і устаткування , водій автотранспортних засобів ( Фізика , українська мова).

 - Робітник фермерського господарства ( Фізика , українська мова).

 - Кухар – кондитер ( Хімія , українська мова) .

 - Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець ( бухгалтерія )  ( Інформатика українська мова).

 Оцінювання тестування здійснюється за 12 бальною системою


3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 - документ про освіту в оригіналі;

 - копію паспорта або свідоцтва про народження ;

 - медичну довідку за формою 086 – У;

 - медичну довідку профпридатності;

 - 6 фотокарток розміром 3х4;

 - довідку з місця проживання та про склад сім’ї;

 - довідка про щеплення;

 - копія ідентифікаційного коду;

 - характеристику;      

 Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

 

4. Умови прийому

 4.1. Прийом до Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.

4.2. Особи,  які  без поважних причин не з'явилися на вступні випробування   у   зазначений  за   розкладом  час або   отримали незадовільні результати, до участі  в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 5. Зарахування

 5.1. Зараховуються   до   державного    професійно-технічного навчального закладу "Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів" без вступних випробувань:

 - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення

 - виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 - особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного       відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

 5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом  директора Апостолівського центру. 

 5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Апостолівського центру супроводжується укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 5.7. Зарахування до навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Місцевого бюджету.


6. Прикінцеві положення

        6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

        6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. На звільнені місця може проводитися  додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли  вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом  з  окремих професій (спеціальностей) Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів може проводити додатковий прийом.

       6.3. Особам,  які  не зараховані до Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, а також  тим,  які  без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

       6.4. Матеріали,    які    засвідчують   результати   вступних  випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

       6.5. Відповідальність за дотримання Правил прийому до Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів покладається на членів приймальної комісії.

Банери